Audyt
Audyt

Audyt

Jesteśmy firmą audytorską w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4358. Oferujemy badania oraz przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Wykonujemy również badania planów przekształceń, połączeń i podziału oraz wiele innych usług zastrzeżonych wyłącznie dla biegłego rewidenta.

Call Now Button